Uprawnienia upadłego w postępowaniu upadłościowym

Upadłość konsumencka – uprawnienia upadłego

Uprawnienia upadłego stanowią ważny obszar upadłości konsumenckiej. W chwili ogłoszenia upadłości dłużnik traci możliwość zarządzania oraz rozporządzania posiadanym majątkiem. Wynika to z tego, że jego majątek tworzy masę upadłościową. Jakie inne uprawnienia posiada upadły? Jakie są jego obowiązki?

Masa upadłościowa, czyli majątek upadłego dłużnika

Zakres obowiązków upadłego określa art. 57 Prawa upadłościowego. Jednym z jego obowiązków jest wskazanie oraz wydanie syndykowi całości własnego majątku, a także dokumentów, które mają z nim związek. Poza tym jako obowiązek leżący po stronie upadłego wskazuje się na udzielanie syndykowi i sędziemu komisarzowi wyjaśnień. Dotyczy to wyjaśnień związanych z posiadanym majątkiem. W sytuacji, gdy upadły nie zastosuje się do wskazanych obowiązków może nastąpić umorzenie postępowania upadłościowego.

Zauważyć należy, że fakt utraty zarządu oraz możliwości rozporządzania majątkiem nie sprawia, iż dłużnik przestaje posiadać zdolność do czynności prawnych. Sytuacja ta sprawia, że majątkiem, który wchodzi w skład masy upadłościowej upadły nie może rozporządzać. Podejmowane przez niego czynności polegające na zbyciu, czy też obciążeniu majątku nie będą ważne. Masę upadłości tworzy mienie, które posiadał dłużnik w dniu, w którym nastąpiło ogłoszenie upadłości. Składnikami masy upadłości mogą być nieruchomości, wierzytelności oraz ruchomości. Poza tym masa upadłości składa się również z mienia nabytego przez upadłego po ogłoszeniu upadłości. Dotyczy to przede wszystkim spadków oraz uzyskanych dochodów. Wszystkie elementy masy upadłości podlegają likwidacji przez syndyka masy upadłości.

Nieruchomość, która jest zamieszkiwana przez upadłego

Nieruchomość stanowi element masy upadłości. W związku z tym konieczne jest, aby nastąpiło jej wydanie syndykowi. Istotne jest, aby upadły ustalił podczas pierwszego spotkania z syndykiem czas oraz zakres korzystania z nieruchomości, która jest przez niego zamieszkiwana. Upadły powołując się na art. 75 ust. 2 Prawa upadłościowego powinien złożyć wniosek do sędziego – komisarza o wydanie postanowienia w tym zakresie.

Wyłączenia z masy upadłościowej

Należy zaznaczyć, że nie wszystkie składniki majątku tworzą masę upadłościową. Wskazać można na wyłączenia z tym związane. W Kodeksie postępowania cywilnego wskazane jest mienie, które jest wyłączone od egzekucji. Jako przykład takich wyłączeń wskazać można wynagrodzenie upadłego kształtujące się poniżej minimalnego wynagrodzenia, a także przedmioty urządzenia domu takie jak pralka, czy lodówka.

Uprawnienia upadłego w czasie postępowania upadłościowego

Tak jak wspomniano na wstępie upadły poza obowiązkami posiada również swoje prawa. Jako pierwsze prawo upadłego po ogłoszeniu upadłości wskazać należy na możliwość zarządzania majątkiem, który nie wchodzi w skład masy upadłości. Poza tym ma on możliwość sprawowania kontroli nad czynnościami podejmowanymi przez syndyka. Taka kontrola sprawowana jest poprzez dysponowanie prawem wglądu w akta postępowania i możliwość złożenia skargi na czynności syndyka. Oprócz tego upadły może zawnioskować o określenie części dochodu, który nie będzie wchodził do masy upadłości. Upadły może również złożyć wniosek, którego celem jest określenie zakresu oraz czasu korzystania z nieruchomości zajmowanej przez upadłego.

O autorze

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego

Rolnicy to grupa zawodowa, która dosyć często zmaga się z niemałymi przeciwnościami losu. Nie posiadają dużych marż i zazwyczaj generują dochód na zasadzie korzyści skali. Bywa, że różne zdarzenia losowe powodują konieczność restrukturyzacji gospodarstwa rolnego, co pozwala ratować posiadany majątek. Co może zrobić rolnik w takiej sytuacji i na czym polega restrukturyzacja gospodarstwa rolnego?Restrukturyzacja gospodarstwa…

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo, kiedy istnieje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zostanie w nim również określone, kto jest jedynie uprawniony do złożenia takiego wniosku oraz kiedy wierzyciel może wnieść o upadłość dłużnika. Ostatnim z omówionych zagadnień jest upadłość po zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej bądź w przypadku…

Pre-pack w upadłości konsumenckiej

Niedawno temu otrzymaliśmy postanowienie sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości i zatwierdzenia warunków sprzedaży majątku naszej klientki. Dłużniczka posiadając majątek postanowiła ogłosić upadłość w tzw. pre-packu. Niewypłacalny dłużnik, który jest osobą fizyczną, posiadającą majątek może bowiem ogłosić upadłość konsumencką w ramach przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack). Na czym to polega? Czym jest pre-pack w upadłości konsumenckiej i…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania