Upadłość konsumencka jednego z małżonków

Zdarza się, że w stosunku do osoby, która pozostaje w związku małżeńskim, zostaje wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Często ten fakt ma realne konsekwencje w życiu drugiego małżonka. Z taką sytuacją mamy do czynienia, kiedy małżonkowie pozostają w ustroju majątkowej wspólności. Niniejszy artykuł ma na celu objaśnienie jak upadłość konsumencka jednego z małżonków oddziałuje na sytuację drugiego małżonka.

Skutki upadłości konsumenckiej w  odniesieniu do majątku wspólnego małżonków

Dla przykładu można przedstawić hipotetyczny stan faktyczny: Małżonkowie pozostają w ustroju wspólności majątkowej. W czasie trwania tej wspólności, w stosunku jednego z małżonków zostaje wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Jakie są skutki tego zdarzenia prawnego?

Majątek wspólny wchodzi do masy upadłości. Nie jest dopuszczalny podział tego majątku. Małżonek upadłego zyskuje jedynie uprawnienie  do dochodzenia swojej należności z tytułu udziału w majątku wspólnym. Może to uczynić  w postępowaniu upadłościowym. W celu dochodzenia tej należności małżonek upadłego musi dokonać zgłoszenia wierzytelności sędziemu komisarzowi.

Niestety, możliwość uzyskania jakichkolwiek środków w takiej sytuacji jest raczej teoretyczna. Nawet jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, to często jest ona zabezpieczona kredytem hipotecznym. Wierzyciele hipoteczni będą uczestniczyć w postępowaniu. W związku z tym dla małżonka upadłego oraz pozostałych wierzycieli zostaje bardzo niewiele lub nic.

Wysokość wierzytelności małżonka upadłego

Jak wskazano wyżej, małżonek upadłego w celu uzyskania zaspokojenia z masy upadłości,  zgłasza swoją wierzytelność z tytułu udziału w majątku wspólnym. Wysokość tej wierzytelności stanowi równowartość połowy  majątku wspólnego małżonków.

Upadłość konsumencka, a rozdzielność majątkowa

Art. 126 prawa upadłościowego stanowi, że ustanowienie rozdzielności majątkowej jest skuteczne wobec masy upadłości jedynie wówczas, gdy zawarto umowę, co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Przykład: Ustanowienie rozdzielności majątkowej nastąpiło z dniem 25 lipca 2016 r.

Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony z dniem 30 sierpnia 2018 r.

                Majątek małżonka upadłego nie wejdzie do masy upadłości.

Upadłość konsumencka a podział majątku

Co z majątkiem małżonków po ogłoszeniu upadłości, gdy została ustanowiona rozdzielność majątkowa, ale nie doszło do podziału majątku? W przypadku skutecznej umowy rozdzielności majątkowej ( przykład wyżej ), brak podziału majątku nie będzie miał  żadnego znaczenia. Z dniem ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami doszło bowiem do ustanowienia ułamkowej współwłasności posiadanego majątku. Te ułamkowe udziały małżonków w majątku są  równe, co wprost wynika z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W związku z tym jeżeli:

  • rozdzielność majątkowa została ustanowiona minimum dwa lata przed złożeniem wniosku o upadłość,
  • małżonkowie nie dokonali podziału majątku,

to syndyk nie dokona zajęcia majątku małżonka upadłego, przypadającego mu

w ramach ułamkowego prawa współwłasności.

 Zakończenie postępowania upadłościowego, a majątkowy ustrój małżeński

Należy pamiętać, że momentem ustania rozdzielności majątkowej, która powstała w chwili ogłoszenia upadłości, jest chwila ukończenia, umorzenia bądź uchylenia postępowania upadłościowego. Odtąd między małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Bez znaczenia jest natomiast forma ustroju jaka panowała w ich małżeństwie przed dniem ogłoszenia upadłości.

Upadłość konsumencka jednego z małżonków a kredyt hipoteczny

W skutek ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje wymagalność zobowiązania, które wynika z kredytu hipotecznego. Nastąpi to z dniem ogłoszenia upadłości i będzie dotyczyć jedynie upadłego. Jeśli nie nastąpiło wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego, ogłoszenie upadłości spowoduje wymagalność zobowiązania w stosunku do upadłego. Umowa wciąż obowiązuje jego małżonka. Pamiętajmy, że  w umowie mogą istnieć zapisy uprawniające bank do jej wypowiedzenia. W takiej sytuacji należy wziąć pod uwagę zdolność kredytową małżonka upadłego. Jeżeli posiada on taką zdolność, to umowa nie powinna zostać wypowiedziana.

Po ogłoszeniu upadłości następuje likwidacja nieruchomości. Dokonuje jej syndyk. W tym czasie małżonek upadłego ma obowiązek wpłacania rat według harmonogramu spłat rat kredytowych. Syndyk natomiast wykonuje odrębny plan podziału funduszy. W wyniku czego zostanie zaspokojony wierzyciel hipoteczny. Nowy harmonogram spłat zostanie ustalony, gdy umowa kredytowa nie zostanie wypowiedziana małżonkowi upadłego a kredyt nie zostanie całkowicie spłacony. Małżonek upadłego będzie wówczas dalej zobowiązany do dokonywania wpłat. Po zakończeniu postępowania upadłościowego zostanie ustalony plan spłaty wierzycieli. W celu wykonania tego planu, upadły zostanie zobowiązany do dokonywania spłat na poczet banku, który udzielił kredytu hipotecznego.

Upadłość konsumencka współkredytobiorcy a kredyt hipoteczny

Przykładowo – upadłość ogłasza kredytobiorca, który nie jest właścicielem nieruchomości.  Sytuacja jest więc analogiczna do opisanej w akapicie wyżej. Bank dokona weryfikacji zdolności płatniczej drugiego kredytobiorcy, który zazwyczaj jest także właścicielem nieruchomości. W przypadku posiadania zdolności płatniczej przez drugiego kredytobiorcę, umowa najpewniej nie zostanie wypowiedziana. Gdyby jednak bank chciał wypowiedzieć umowę, to warto podjąć negocjacje w celu wypracowania porozumienia. Zawarcie ugody zazwyczaj będzie wówczas możliwe.

 Majątek wspólny, który nie wchodzi do masy upadłości

Z masy upadłości wyłączone są przedmioty służące do wyłącznego użytku małżonka upadłego przy prowadzeniu działalności gospodarczej, bądź zawodowej. Powyższe uregulowanie będzie miało zastosowanie także,gdy przedmioty te są objęte majątkową wspólnością małżeńską. Wyjątek stanowią jednak przedmioty majątkowe nabyte do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Przykład: Ustanowienie rozdzielności majątkowej nastąpiło z dniem 25 lipca 2016 r.

                 Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony z dniem 30 sierpnia 2018 r.

               W skład majątku wspólnego wchodzi: laptop nabyty 30 lipca 2016 r. i laptop  nabyty 30 lipca 2017 r. Do masy upadłości wejdzie tylko jeden laptop – ten, który został kupiony 30 lipca 2017 r. 

Upadłość konsumencka jednego z małżonków. Podsumowanie

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jednego z małżonków powoduje daleko idące skutki w sferze życia jego współmałżonka. Jeśli mają Państwo bardziej szczegółowe pytania dotyczące tego zagadnienia, to zapraszamy do kontaktu.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Upadłość konsumencka Grudziądz

Upadłość konsumencka Grudziądz. Upadłość jest dla dłużnika sposobem na wyjście z niewypłacalności. Ogłoszenie upadłości uwalnia dłużnika od uporczywych egzekucji komorniczych czy natarczywej windykacji. Po ostatniej dużej nowelizacji Prawa upadłościowego w zasadzie każdy może ogłosić upadłość konsumencką. Jesteśmy kancelarią wyspecjalizowaną w przeprowadzaniu postepowań upadłościowych i oddłużaniu osób fizycznych oraz firm. Właściciel kancelarii jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym…

Oddłużanie chwilówek i parabanków

W trudnej sytuacji finansowej darmowa chwilówka brzmi zbawiennie. Niestety bardzo łatwo wpaść w pułapkę szybkiego pożyczania. Mija termin spłaty, a środków na spłatę pożyczki nadal brakuje. Jak i kiedy może się odbyć oddłużanie chwilówek i parabanków? Jak odzyskać płynność finansową? Utrata zdolności płatniczej – czego nie robić? Jeżeli dłużnik utracił płynność finansową, pod żadnym pozorem,…

Kiedy oddłużenie firmy jest możliwe?

Czy Twoja firma ma problemy z płynnością finansową? Zależy Ci na poprawie finansowej kondycji Twojej firmy? Przedsiębiorcy, którzy borykają się z ewentualnością utraty płynności finansowej mogą uzyskać oddłużenie firmy przy jednoczesnej ochronie jej majątku. Na czym to polega i jakie instrumenty prawne do tego wykorzystać? Oddłużenie firmy można przeprowadzić dzięki przepisom Prawa restrukturyzacyjnego. Dzięki prawu restrukturyzacyjnemu istnieje możliwość…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania