Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości

Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości

Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości to dokument, którego opracowaniem zajmuje się syndyk. Po jego sporządzaniu zatwierdza go sędzia – komisarz. Zatwierdzenie odbywa się poprzez wydanie postanowienia. Jego przygotowanie następuje po całkowitej likwidacji masy upadłości. Dokument ten wskazuje jak należy rozdysponować fundusze masy upadłości pomiędzy wierzycieli.

Elementy funduszy masy upadłości

W skład funduszy masy upadłości wchodzą środki, które pozyskano podczas likwidacji masy upadłości. Zalicza się do nich także dochód, który uzyskano z prowadzenia albo dzierżawy przedsiębiorstwa należącego do upadłego. Jako składnik funduszy wskazuje się również odsetki od powyższych elementów, które uzyskano od sum zdeponowanych w bankach. Następnymi elementami funduszy są kwoty, które uzyskane zostały podczas likwidacji rzeczy, wierzytelności oraz praw, które obciążono hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowanym, skarbowym oraz hipoteką morską. Dotyczy to kwot, które pozostały po zaspokojeniu wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczono na rzeczach albo prawach. Poza powyższym w skład funduszy masy upadłości wchodzą odsetki od kwot zdeponowanych w bankach, które uzyskano ze składników majątkowych, które obciążone były zabezpieczeniem rzeczowym.

Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości – ustalenie

Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości sporządza syndyk. W dalszej kolejności trafia on do sędziego – komisarza. Ma on możliwość wniesienia do niego poprawek. Poza tym może również polecić syndykowi wprowadzić zmiany w planie. Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości pozwala na wskazanie sumy, która podlega podziałowi. Wskazuje on również na wierzytelności oraz prawa osób, które biorą udział w podziale. Dzięki niemu dochodzi do określenia kwot, które przypadają poszczególnym uczestnikom. Określa, jakie kwoty należy wypłacić, a także które pozostają w depozycie sądowym i dlaczego.

Wykonanie planu

Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości jest wykonywany niezwłocznie po jego zatwierdzeniu. Ważne jest uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Dopiero wówczas można przejść do wykonania planu. Realizacja planu polega na tym, że syndyk wydaje wierzycielowi należną mu kwotę środków pieniężnych. Istnieje możliwość przelania należnej kwoty na rachunek bankowy. W sytuacji, gdy wierzyciel nie dokona odbioru należnej jemu kwoty w czasie miesiąca zostaje ona złożona do depozytu sądowego. Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy nie ma możliwości wydania należnej sumy ze względu na brak prawidłowego adresu albo rachunku bankowego wierzyciela. Przedawnienie roszczeń o wydanie kwoty z depozytu sądowego następuje po upływie trzech lat. Termin ten jest liczony od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego.

O autorze

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Restrukturyzacja Słupsk Koszalin

Restrukturyzacja firmy w mieście Słupsk i Koszalin. Zajmujemy się obsługą przedsiębiorców z całej Polski. Specjalizujemy się wyłącznie w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdyni lub Gdańsku bądź online za pomocą internetowego komunikatora video. Zdobyte doświadczenie pozwala nam na przeprowadzenie restrukturyzacji każdego przedsiębiorstwa. Nasz zespół to doradca restrukturyzacyjny,…

Obrona przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości

Jednym z narzędzi, które wspomaga wierzycieli w dochodzeniu swoich roszczeń, jest uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kontrahenta – dłużnika, będącego przedsiębiorcą. Postępowanie upadłościowe ma za zadanie wspomaganie wierzyciela w celu zapewnienia jak największego stopnia zaspokojenia roszczeń, w sytuacji, gdy pogłębiające się problemy finansowe dłużnika mogą doprowadzić do całkowitej utraty majątku przedsiębiorstwa, a w…

Lista wierzytelności - postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe charakteryzuje się pewnymi cechami, do których należy występowanie określonych jego etapów. Jednym z nich jest sporządzenie listy wierzytelności. Jej opracowaniem zajmuje się syndyk. Lista wierzytelności składa się z wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności. Poza nimi na liście znajdują się grupy wierzycieli uwzględnione przez syndyka z urzędu. Lista wierzytelności w czasie postępowania upadłościowego Sporządzenie…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania