Lista wierzytelności – postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe charakteryzuje się pewnymi cechami, do których należy występowanie określonych jego etapów. Jednym z nich jest sporządzenie listy wierzytelności. Jej opracowaniem zajmuje się syndyk. Lista wierzytelności składa się z wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności. Poza nimi na liście znajdują się grupy wierzycieli uwzględnione przez syndyka z urzędu.

Lista wierzytelności w czasie postępowania upadłościowego

Sporządzenie listy wierzytelności pozwala na określenie kręgu faktycznych wierzycieli upadłego. Dzięki niej staje się możliwe wskazanie kto weźmie udział w podziale środków pozyskanych wskutek zlikwidowania majątku należącego do upadłego. Poza tym w czasie omawianego etapu dochodzi do wykluczenia z postępowania upadłościowego podmiotów, których wierzytelności uznano za bezzasadne. Podmiot, który wyraża chęć zgłoszenia swojej wierzytelność, musi pilnować terminów oraz udokumentować daną wierzytelność.

Zauważyć należy, że sporządzenie listy wierzytelności ma miejsce podczas postępowania upadłościowego. Pomimo tego może ona znaleźć zastosowanie poza nim. Jeśli nastąpi zakończenie albo umorzenia postępowania wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności jest tytułem egzekucyjnym przeciw upadłemu.

Syndyk i sędzia – komisarz podczas sporządzania listy wierzytelności

Po zgłoszeniu wierzytelności sędzia – komisarz weryfikuje, czy wnioski nie zawierają braków formalnych. W sytuacji, gdy zgłoszenia dokonuje profesjonalny pełnomocnika, to następuje zwrot bez wzywania do ich uzupełnienia. Natomiast w sytuacji, gdy zgłoszenie nie zawiera braków formalnych sędzia – komisarz przesyła jego odpis syndykowi. Rola syndyka sprowadza się do weryfikacji tego, czy wierzytelność ma odzwierciedlenie w księgach rachunkowych upadłego. Następnie syndyk dokonuje wezwania upadłego do przedłożenia oświadczenia dotyczącego uznania bądź nieuznania wierzytelności. Jeśli upadły nie uznaje wierzytelności zobowiązuje się go do złożenia wyjaśnień w tej materii.

Kolejną czynnością syndyka jest sporządzenia listy wierzytelności. Ustawowy czas na jej sporządzenie to dwa miesiące od zakończenia okresu, w którym można zgłaszać wierzytelności. Zaznaczyć należy, że termin ten określa się jako instytucjonalny. Z tego względu jego niedotrzymanie nie powoduje jakichkolwiek skutków.

Treść listy wierzytelności

To, co ma być zawarte w liście wierzytelności w sposób szczegółowy określa ustawa. Do najważniejszych kwestii zaliczyć należy sumę, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu. Poza tym ma zawierać sumę, według której obliczać będzie się głos wierzyciela w głosowaniu nad układem. Lista wierzytelności zawiera również informacje na temat tego czy wierzytelność jest zabezpieczona oraz w jaki sposób. Oprócz tego należy wskazać informację czy wierzyciel dysponuje prawem potrącenia oraz jaki jest stan postępowania. W ustawie określono inne kwestie, które mają zostać zawarte.

O autorze

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Upadłość konsumencka jednego z małżonków

Zdarza się, że w stosunku do osoby, która pozostaje w związku małżeńskim, zostaje wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Często ten fakt ma realne konsekwencje w życiu drugiego małżonka. Z taką sytuacją mamy do czynienia, kiedy małżonkowie pozostają w ustroju majątkowej wspólności. Niniejszy artykuł ma na celu objaśnienie jak upadłość konsumencka jednego z małżonków oddziałuje na…

Uprawnienia upadłego w postępowaniu upadłościowym

Upadłość konsumencka - uprawnienia upadłego Uprawnienia upadłego stanowią ważny obszar upadłości konsumenckiej. W chwili ogłoszenia upadłości dłużnik traci możliwość zarządzania oraz rozporządzania posiadanym majątkiem. Wynika to z tego, że jego majątek tworzy masę upadłościową. Jakie inne uprawnienia posiada upadły? Jakie są jego obowiązki? Masa upadłościowa, czyli majątek upadłego dłużnika Zakres obowiązków upadłego określa art. 57…

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, co do zasady, odbywa się na Zgromadzeniu wierzycieli. Zgromadzenie jest zwoływane przez sędziego – komisarza, bądź nadzorcę układu (w postępowaniu o zatwierdzenie układu). W postępowaniu o zatwierdzenie układu głosowanie może odbywać się z pominięciem Zgromadzenia wierzycieli. Dlaczego zatem zwołuje się Zgromadzenie wierzycieli i jak wygląda głosowanie nad układem? Zgromadzenie…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania