Likwidacja masy upadłości

Przebieg postępowania upadłościowego składa się z różnych etapów. Jednym z nich jest likwidacja masy upadłości. Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli w możliwie jak najwyższym stopniu. Z tego względu składniki majątku dłużnika tworzą masę upadłości, która ulega likwidacji. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli.

Przebieg postępowania upadłościowego – czym jest masa upadłości?

Ogłoszenie upadłości powoduje, że składniki majątku upadłego tworzą masę upadłości. Warto podkreślić, że składnikami masy upadłości są nie tyko dobra materialne, ale również prawa. Masa upadłości jest tworzona zarówno ze składników majątku należącego do upadłego w chwili ogłoszenia upadłości, ale również elementy majątku, które zostały przez niego nabyte podczas trwania postępowania upadłościowego. Prawo upadłościowe wyszczególnia nieliczne przypadki wyłączenia składników majątku z masy upadłości, które wskazano w art. 63 – 67a Prawa upadłościowego. Wskazano w nich między innymi, że do masy upadłości nie wchodzi mienie, które wyłączone jest spod egzekucji w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Plan likwidacji masy upadłości

Bardzo ważne jest, aby w czasie trzydziestu dni od ogłoszenia upadłości sporządzić spis inwentarza. Realizacją tej czynności zajmuje się syndyk. Określa on również plan likwidacji masy upadłości oraz preliminarz wydatków. Dzięki tym dokumentom możliwe jest zapoznanie się z całością masy upadłości. Praca syndyka pozwala na uzyskanie wiedzy na temat masy upadłości. Pozwala to również na poinformowanie wierzycieli o tym, czy likwidacja masy upadłości pozwoli na ich zaspokojenie. Poza tym syndyk ma także przygotować sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości.

Jeśli istnieją obiektywne powody, dla których syndyk nie może przygotować spisu inwentarza oraz planu likwidacji, to opracowuje jedynie sprawozdanie ogólne. Pośród przyczyn obiektywnych wymienić można przykładowo rozbudowaną strukturę elementów majątku, które znajdują się na terenie całego kraju. Jako przyczynę wskazuje się także utrudniony kontakt z upadłym. Sprawozdanie ogólne o stanie masy upadłości powinno wskazywać na przybliżoną wartość określonych składników majątku. Poza tym ma również wskazywać na możliwości związane z ich likwidacją, a także możliwości zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Podkreślić należy, że jeśli syndyk opracuje tylko sprawozdanie ogólne to i tak jest zobowiązany do przygotowania powyższych dokumentów. Musi tego dokonać wówczas, gdy będzie to możliwe.

O autorze

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Upadłość konsumencka 2021 - raport

W pierwszej połowie roku 2021 podejrzewaliśmy, że liczba ogłoszonych upadłości wyniesie 16 500. Okazało się, że rzeczywistość potrafi zaskoczyć nawet praktyków z wieloletnim doświadczeniem. W 2021 roku ogłoszono aż 18 205 upadłości konsumenckich. Z czego to wynika? Przeczytaj artykuł do końca, aby poznać szczegółowe dane dotyczące upadłości. Upadłość konsumencka 2021 - raport kancelarii za miniony…

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, co do zasady, odbywa się na Zgromadzeniu wierzycieli. Zgromadzenie jest zwoływane przez sędziego – komisarza, bądź nadzorcę układu (w postępowaniu o zatwierdzenie układu). W postępowaniu o zatwierdzenie układu głosowanie może odbywać się z pominięciem Zgromadzenia wierzycieli. Dlaczego zatem zwołuje się Zgromadzenie wierzycieli i jak wygląda głosowanie nad układem? Zgromadzenie…

Upadłość firmy - kiedy można ją ogłosić?

Upadłość firmy w sposób ścisły związana jest z jej niewypłacalnością. To właśnie niewypłacalność przedsiębiorstwa traktuje się jako przesłankę do ogłoszenia przez firmę upadłości. Odwołując się do art. 11 Prawa upadłościowego zauważyć można, że o niewypłacalności dłużnika mówi się wówczas, gdy nie dokonuje on regulowania zobowiązań wymagalnych przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Jeśli dojdzie do…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania