Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, co do zasady, odbywa się na Zgromadzeniu wierzycieli. Zgromadzenie jest zwoływane przez sędziego – komisarza, bądź nadzorcę układu (w postępowaniu o zatwierdzenie układu). W postępowaniu o zatwierdzenie układu głosowanie może odbywać się z pominięciem Zgromadzenia wierzycieli. Dlaczego zatem zwołuje się Zgromadzenie wierzycieli i jak wygląda głosowanie nad układem?

Zgromadzenie wierzycieli, a głosowanie nad układem

Zazwyczaj główną przyczyną zwołania Zgromadzenia wierzycieli jest głosowanie nad układem, czyli nad propozycjami układowymi. Głosowane propozycje układowe są najczęściej autorstwa dłużnika, aczkolwiek w niektórych przypadkach może je złożyć nadzorca bądź zarządca. Uprawnienie takie przysługuje również wierzycielom posiadającym odpowiednio duże w ujęciu kwotowym wierzytelności. Może zatem zdarzyć się, że na Zgromadzeniu wierzycieli głosowanych będzie kilka różnych propozycji układowych. Dłużnik musi mieć bowiem świadomość tego, iż to wierzyciele decydują o tym, czy i w jakim kształcie układ zostanie przyjęty.

Los dłużnika zależy od wierzycieli. Jeżeli układ nie zostanie przyjęty, ogłoszona może zostać upadłość firmy dłużnika. Alternatywnie działalność operacyjna dłużnika zostanie sparaliżowana na skutek wszczęcia postępowań egzekucyjnych. Z tego powodu wypracowanie porozumienia powinno być poprzedzone rozmowami z wierzycielami. Warto pamiętać o tym, że przekonanie drugiej strony o tym, że redukcja jej należności jest opłacalna – nie jest łatwym zadaniem.

Postępowanie restrukturyzacyjne zazwyczaj zakłada bowiem redukcję należności. Przy zestawieniu jej z poziomem zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowych okazuje się jednak, że redukcja należności jest dla wierzycieli ekonomicznie opłacalna.

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Głosowanie nad układem: przyspieszone postępowanie układowe.

Podczas zgromadzenia wierzycieli nadzorca przedstawia główne założenia planu restrukturyzacyjnego i składa opinię o możliwości wykonania układu. Plan restrukturyzacyjny powinien być rzetelnie opracowany, podobnie jak realne do zrealizowania przez dłużnika propozycje układowe.

Jeżeli propozycje układowe będą nazbyt optymistyczne i oderwane od realiów, nadzorca sądowy przedstawi negatywną opinię co do możliwości ich wykonania. Nadzorca nie jest bowiem pełnomocnikiem dłużnika. Musi dbać zarówno o interesy dłużnika, jak i wierzycieli. Głosowanie w tym rodzaju postępowania jest możliwe, jeśli kwota wierzytelności spornych nie przekracza 15% wierzytelności uprawniających do głosowania.

Postępowanie sanacyjne.

W postępowaniu sanacyjnym, na zgromadzeniu wierzycieli zarządca sądowy przedstawia sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz efekty podjętych działań sanacyjnych. Omawia wykonane dotychczas procedury restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa. Przedstawia również główne działania, które zostaną podjęte po przyjęciu układu. Zarządca składa także opinię dotyczącą możliwości wykonania propozycji układowych.

Postępowanie o zatwierdzenie układu.

Zasady głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu (dalej jako PZU) są bardzo zbliżone do tych obowiązujących w przyspieszonym postępowaniu układowym. Różnica polega na tym, że w PZU nie trzeba zwoływać Zgromadzenia wierzycieli. Doradca restrukturyzacyjny, który pełni funkcję nadzorcy układu może bowiem zbierać wraz z dłużnikiem głosy z wyłączeniem Zgromadzenia wierzycieli. Postępowanie o zatwierdzenie układu ze skutkiem obwieszczenia jest obecnie najbardziej popularnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego.

Głosowanie nad układem: zwołanie zgromadzenia wierzycieli.

Co najmniej dwa tygodnie przed terminem dokonuje się obwieszczenia z podaniem daty i miejsca zgromadzenia wierzycieli. Nadzorca lub zarządca sądowy zawiadamia wierzycieli o terminie zgromadzenia co najmniej trzy tygodnie przed dniem zgromadzenia. Do zawiadomienia dołącza się propozycje układowe z podziałem wierzycieli na grupy uwzględniające poszczególne interesy.

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Aby głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym zakończyło się sukcesem, muszą być spełnione odpowiednie warunki. Musi być bowiem osiągnięta większość osobowa oraz kapitałowa. Warto powierzyć przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego doświadczonemu doradcy restrukturyzacyjnemu , który odpowiednio zadba zarówno o interesy dłużnika, jak i wierzycieli. Tylko wtedy będzie można wypracować konsensus i zawrzeć układ z wierzycielami. Zapraszamy do kontaktu.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Restrukturyzacja i oddłużenie firmy

Jeżeli krąży nad Tobą niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej, restrukturyzacja i oddłużenie firmy, to czynności, które warto przeprowadzić. Bez tego bowiem nieuchronnie pojawią się pierwsze zajęcia kont bankowych i wierzytelności, dokonywane przez wierzycieli (w szczególności, jeśli przedsiębiorstwo ma zaległości wobec Urzędu Skarbowego). Natomiast po tym jak pojawią się zajęcia kont bankowych działalność operacyjna przedsiębiorstwa jest zazwyczaj…

Lista wierzytelności - postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe charakteryzuje się pewnymi cechami, do których należy występowanie określonych jego etapów. Jednym z nich jest sporządzenie listy wierzytelności. Jej opracowaniem zajmuje się syndyk. Lista wierzytelności składa się z wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności. Poza nimi na liście znajdują się grupy wierzycieli uwzględnione przez syndyka z urzędu. Lista wierzytelności w czasie postępowania upadłościowego Sporządzenie…

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, co do zasady, odbywa się na Zgromadzeniu wierzycieli. Zgromadzenie jest zwoływane przez sędziego – komisarza, bądź nadzorcę układu (w postępowaniu o zatwierdzenie układu). W postępowaniu o zatwierdzenie układu głosowanie może odbywać się z pominięciem Zgromadzenia wierzycieli. Dlaczego zatem zwołuje się Zgromadzenie wierzycieli i jak wygląda głosowanie nad układem? Zgromadzenie…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania