Restrukturyzacja spółki z o.o. działającej w branży budowlanej

OPIS SYTUACJI

Spółka utraciła płynność finansową. Zostały zainicjowane pierwsze postępowania egzekucyjne. Majątek spółki mógłby być niewystarczający do przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Minął ustawowy termin na wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości. Zarząd spółki byłby zatem odpowiedzialny za zobowiązania spółki.

Liczba wierzycieli spółki objętych układem wynosiła 57. Byli to wierzyciele publicznoprawni, banki, instytucje finansowe oraz wierzyciele handlowi.

Kwota zobowiązań spółki objęta układem wynosiła 1.684.745,66 zł.

RESTRUKTURYZACJA

Restrukturyzacja spółki z o.o. wymagała zidentyfikowania oraz wyeliminowania wszelkich czynników wpływających na pogorszenie jej sytuacji. Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego zostały zidentyfikowane czynniki mające wpływ na trudną sytuację finansową dłużnika. Wśród czynników wewnętrznych były to między innymi błędy w zarządzaniu (związane z wyceną kontraktów oraz nieodpowiednim konstruowaniem umów z kontrahentami). Nieodpowiednie zarządzanie kadrą pracowniczą (zbyt wysokie koszty wynagrodzeń względem ilości realizowanych przez spółkę kontraktów).

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY SPÓŁKI ORAZ NEGOCJACJE Z WIERZYCIELAMI

Zidentyfikowanie przyczyn trudnej sytuacji finansowej spółki pozwoliło nakreślić dla niej plan naprawczy oraz skonstruować propozycje układowe, które spółka będzie w stanie wykonać. Plan restrukturyzacyjny zawierał rzetelnie wykonany test prywatnego wierzyciela (porównanie stopnia zaspokojenia w upadłości i w restrukturyzacji). Dodatkowo zamieściliśmy w nim informację o poziomie zaspokojenia wierzycieli innych niż publicznoprawni. Pozwoliło to wierzycielom podjąć racjonalną decyzję w zakresie oddania głosu na zgromadzeniu wierzycieli. W postępowaniu upadłościowym wierzyciele otrzymaliby bowiem o wiele mniej niż wynika to z propozycji układowych.

UKŁAD

Układ zakładał całkowite umorzenie naliczonych odsetek oraz brak naliczania odsetek w trakcie wykonywania układu (z wyłączeniem ZUS). Co więcej wedle propozycji układowych redukcji podlegało do 30% należności głównych. Pozostała do spłaty kwota została rozłożona na 48 miesięcy.

Zdecydowana część wierzycieli zagłosowała za przyjęciem układu, co potwierdza słuszność decyzji o otwarciu postępowania.

Od otwarcia postępowania do zatwierdzenia układu minęło niespełna pół roku. Zostanie zachowanych jedenaście miejsc pracy, co jest z korzyścią dla otoczenia gospodarczego. Po wykonaniu układu spółka uzyska częściowe umorzenie zobowiązań przy jednoczesnej ochronie majątku.

Zatwierdzony układ z wierzycielami spółki daje spółce szansę na ratunek przed upadłością. Ponadto zarząd spółki nie jest zagrożony odpowiedzialnością za długi spółki (art. 299 KSH oraz 116 Ordynacji podatkowej).

O autorze

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Masa upadłości w postępowaniu upadłościowym

Masa upadłości w postępowaniu upadłościowym stanowi niezmiernie ważny element. Odwołując się do art. 61 Prawa upadłościowego wskazać należy, że wraz z ogłoszeniem upadłości majątek, który należy do upadłego wchodzi w skład masy upadłości. Co wchodzi do masy upadłości? Jakie składniki majątku upadłego nie wchodzą do masy upadłości? Masa upadłości - składniki  Masę upadłości tworzą składniki…

Upadłość firmy - kiedy można ją ogłosić?

Upadłość firmy w sposób ścisły związana jest z jej niewypłacalnością. To właśnie niewypłacalność przedsiębiorstwa traktuje się jako przesłankę do ogłoszenia przez firmę upadłości. Odwołując się do art. 11 Prawa upadłościowego zauważyć można, że o niewypłacalności dłużnika mówi się wówczas, gdy nie dokonuje on regulowania zobowiązań wymagalnych przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Jeśli dojdzie do…

Restrukturyzacja spółki z o.o. - zatwierdzony układ z wierzycielami

W postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym przez naszą kancelarię sąd restrukturyzacyjny zatwierdził układ zawarty przez wierzycieli. Tym samym restrukturyzacja spółki z o.o. została przeprowadzona z powodzeniem w niespełna sześć miesięcy od otwarcia postępowania. Kwota zobowiązań wynosiła około 1,8 mln zł.Liczba wierzycieli objętych układem - 57.Układ zakładał redukcję niektórych zobowiązań o 30% przy całkowitej redukcji odsetek oraz zaprzestaniu…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania